ZWROTY

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Informacja o przysługującym Konsumentowi prawie do odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą tradycyjną na adres: U-Zuzi.pl Aneta Grela-Tatar, ul. Mariana Wyrzykowskiego 1/19, 03-142 Warszawa lub elektroniczną na adres .
 3. Potwierdzimy Państwu za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4.  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do naszego Regulaminu oraz dostępnego na naszej stronie internetowej, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy są następujące:
  • w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  • zwrotu płatności dokonamy z użyciem takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  • możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  1. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: U-Zuzi.pl Aneta Grela-Tatar, ul. Mariana Wyrzykowskiego 1/19, 03-142 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  2. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  3. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  Załącznik nr 2 do Regulaminu

  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (stosuje się do umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.)

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Adresat:

  U-Zuzi.pl Aneta Grela-Tatar
  Mariana Wyrzykowskiego
  03-142 Warszawa

  email:

  - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od:

  • umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) …………………………………..
  • umowy dostawy następujących rzeczy(*)………………………………………
  • umowy o świadczenie następującej usługi(*)…………………………………

  – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)………………………………………………………

  – Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………………………………………

  – Adres konsumenta(-ów)………………………………………………………………………….

  Podpis konsumenta(-ów)

  (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  Data ……………………………

  (*) Niepotrzebne skreślić.