§1. INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Sklep Internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem https://u-zuzi.pl/ prowadzony jest przez U-Zuzi.pl Aneta Grela-Tatar z siedzibą przy ulicy Mariana Wyrzykowskiego 1/19, 03-142 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 948-206-57-05, numer REGON: 524327385.
 2. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą według swego wyboru – telefonicznie, pisemnie za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  1. Adres korespondencyjny: U-Zuzi.pl Aneta Grela-Tatar, ul. Mariana Wyrzykowskiego 1/19, 03-142 Warszawa.
  2. Adres poczty elektronicznej:
  3. Numer telefonu kontaktowego: +48 694 556 109, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00, (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodna z cennikiem Operatora, z którego usług korzysta Klient).
  4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 78 1140 2004 0000 3602 8333 06211 Mbank
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w szczególności zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego, warunki i zasady składania zamówień drogą elektroniczną, zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pomocą strony internetowej Sklepu (https://u-zuzi.pl/regulamin) oraz pobierać go i sporządzać jego wydruki.
 5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy, należy przez nie rozumieć:
  1.  Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez U-Zuzi.pl Aneta Grela-Tatar z siedzibą przy ulicy Mariana Wyrzykowskiego 1/19, 03-142 Warszawa, dostępny pod adresem internetowym https://u-zuzi.pl/
  2.  Klient, Kupujący, Usługobiorca – każdy podmiot, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,  dokonujący zakupów za pomocą Sklepu, a w szczególności, który na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz każdy podmiot korzystający lub zamierzający korzystać z usługi elektronicznej.
  3.  Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu Internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4.  Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
  5.  Sprzedawca, Usługodawca – U-Zuzi.pl Aneta Grela-Tatar z siedzibą przy ulicy Mariana Wyrzykowskiego 1/19, 03-142 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 948-210-90-87, numer REGON: 142474653.
  6.  Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego
  8.  Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  9. Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  10.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
  11.  Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  12.  Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży.
  13. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy towaru określonego w zamówieniu.
  14. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów.
  15. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  16. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
  17. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
  18. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
  19. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym
   umożliwiający złożenie Zamówienia.
  20. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
  21. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
  22. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
  23. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
  24. Newsletter– elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji Newslettera, zawierającego informacje o nowościach i produktach w Sklepie Internetowym.
  25. Cookies – oznacza dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Klient.
  26. Adres reklamacyjnyU-Zuzi.pl Aneta Grela-Tatar, ul. Mariana Wyrzykowskiego 1/19, 03-142 Warszawa.
  27. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
  28. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  29. Prawo polskie – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Informacja o przysługującym Konsumentowi prawie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz Formularz odstąpienia od umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
 7. Umowy, o których mowa w niniejszym Regulaminie zawierane są w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i zapisami Regulaminu.
 8. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

§ 2. WYMAGANIA TECHNICZNE 

 1. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.
 2. Do  korzystania ze strony internetowej Sklepu oraz składania za jej pośrednictwem zamówień niezbędne jest spełnienie poniższych wymogów technicznych:
  1. posiadanie przeglądarki internetowej w wersji co najmniej Internet Explorer 11, Chrome 39, FireFox 34, Opera 26 lub Safari 5 albo nowszej, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”;
  2. posiadanie łącza internetowego o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

  Strona internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli oraz urządzeń mobilnych.

  1. Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze strony internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej Sklepu.
  2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem strony internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronie internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
  3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego strony internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, bądź naruszający dobra osobiste osób trzecich.
  4. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
  5. Sprzedawca nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, a Kupujący poniesie koszty tej komunikacji w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią, świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
  6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze Sklepu Internetowego, które są wynikiem przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu itp.) lub innych przyczyn od niego niezależnych np. spowodowanych działaniem siły wyższej bądź niedozwolonym działaniem osób trzecich.

  §3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sprzedawca zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
  2. Ceny widoczne w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek od towarów i usług – podatek VAT).
  3. Sprzedawca nie udziela Kupującemu gwarancji w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego, ale informuje Kupującego o istnieniu i treści gwarancji udzielonych przez osoby trzecie dla Produktów oferowanych w Sklepie i sposobie ich realizacji, jak również o istnieniu ewentualnych usług posprzedażnych. Opakowania Towarów prezentowane na stronie internetowej Sklepu mają wyłącznie charakter informacyjny. W zależności od aktualnie oferowanych przez producenta opakowań, mogą się one różnić od umieszczonych na stronie internetowej Sklepu.
  4. Zamieszczone na stronie internetowej Sklepu zdjęcia i opisy towarów wraz z oznaczeniem ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do składania ofert (zawarcia umowy) w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

  § 4 REJESTRACJA 

  1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
  2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
  3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
  4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
  5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.
  6. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
   1. imię i nazwisko,
   2. adres do dostawy (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj),
   3. adres do faktury (ulica, nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj),
   4. adres e-mail,
   5. numer telefonu.
  7. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza Rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.
  8. Oprócz danych wskazanych powyżej, Użytkownik opcjonalnie może uzupełnić dodatkowe pola formularza: nazwa firmy oraz numer NIP – dotyczy
   Klientów nie będących Konsumentami.
  9. Opcjonalnie Użytkownik może wskazać inny adres do wysyłki i podać odpowiednio dane niezbędne do realizacji zamówienia.
  10. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest o ich aktualizację w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
  11. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu Rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji Zamówienia, Użytkownik jest proszony o ich niezwłoczną aktualizację i poinformowaniu o tym fakcie Sklepu.
  12. Zaleca się, aby Klient zachował staranność przy wypełnianiu Formularza rejestracji, ponieważ podanie niepełnych bądź nieprawdziwych danych, jak również brak innej możliwości weryfikacji danych teleadresowych uniemożliwi Sprzedawcy realizację Zamówienia.

  § 5 USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

  W Sklepie Internetowym Sprzedawcy dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:

  1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Załóż konto” oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub też pisemnie na adres: U-Zuzi.pl Aneta Grela-Tatar, ul. Mariana Wyrzykowskiego 1/19, 03-142 Warszawa.
  2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się  z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
  3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego „checkboxa” w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub też pisemnie na adres: U-Zuzi.pl Aneta Grela-Tatar, ul. Mariana Wyrzykowskiego 1/19, 03-142 Warszawa

  p§ 6 ZAMÓWIENIA 

  1. Klient może dokonać zakupu Towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego poprzez złożenie zamówienia. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
  2. Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem  w życie zmiany cen.
  3. Poszczególne ceny Produktów uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów Dostawy, które są wskazywane przez Sprzedawcę w trakcie składania Zamówienia. Ich wysokość jest udostępniona dla Kupującego na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Zasady wysyłki” pod adresem: https://u-zuzi.pl/dostawa. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
  4. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu Internetowego, dokonać wyboru Produktu i dodać go do Koszyka oraz następnie złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.
  5. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego (niezbędny do utworzenia etykiety nadawczej), produkt, ilość produktu, miejsce i sposób dostawy produktu, sposób płatności.
  6. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia – Kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego.
  7. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola Potwierdzam zakup.
  8. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru, będącego przedmiotem.
  9. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje przez przesłanie Klientowi wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail). Wiadomość ta zawiera: Zamówienie Klienta, Regulamin w wersji PDF wraz z informacją o prawie odstąpienia od umowy oraz wzorem formularza odstąpienia od umowy.
  10. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę, o czym Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem e-maila w terminie 2 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia.
  11. Realizacja Zamówienia złożonego przez Klienta płatnego „za pobraniem” następuje niezwłocznie, natomiast zamówienia płatnego przelewem bankowym po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  12. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy – soboty, niedziele oraz w święta ustawowo wolne od pracy, będą realizowane następnego dnia roboczego.
  13. Termin realizacji Zamówienia jest różny dla poszczególnych Produktów dostępnych w Sklepie. Zazwyczaj realizacja Zamówienia odbywa się w ciągu 2-3 dni roboczych od potwierdzenia Zamówienia. Na całkowity czas realizacji Zamówienia składa się procedura przygotowania Produktu przez Sprzedawcę oraz czas potrzebny podmiotowi realizującemu dostawę na dostarczenie przesyłki do Klienta.
  14. Maksymalnie wysyłka Produktu następuje w terminie do 14 dni, licząc od daty złożenia Zamówienia.
  15. Dniem wykonania Umowy Sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.
  16. Sprzedający nie określa minimalnej kwoty Zamówienia w Sklepie Internetowym.

  § 7 DOSTAWA

  1. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. Sprzedawca zamieszcza na stronie internetowej Sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
  3. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na stronie internetowej Sklepu liczony jest w dniach roboczych od momentu dokonania płatności przez Klienta w wypadku wyboru przez Klienta opcji przedpłaty, a w wypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem” od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży.
  4. W przypadku Produktów aktualnie niedostępnych w Sklepie Internetowym Sprzedawcy termin dostawy Produktu może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego.
  5. Szczegółowe informacje na temat sposobów, kosztów oraz terminów dostawy znajdują się na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Zasady Wysyłki” (https://u-zuzi.pl/dostawa).
  6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
  7. Klient ma prawo wyboru sposobu Dostawy. Klient dokonuje wyboru poprzez wskazanie jednej z form Dostawy umieszczonych w formularzu Zamówienia.
  8. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
  9. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki. Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
  10. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT, obejmujące przedmiot Zamówienia.
  11. W przypadku zamówienia większej ilości Towarów, koszty dostawy mogą ulec zwiększeniu, jednak całkowity koszt dostawy Zamówienia (tj. cena towarów wraz z kosztami dostawy) zostanie w takim przypadku uzgodniony z Klientem
  12. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności art. 471, Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami wysyłki, w tym także przesyłki zwrotnej, w przypadku nieodebrania przesyłki ze zrealizowanym Zamówieniem lub podania błędnego adresu w Zamówieniu, chyba że Klient zwolni się z odpowiedzialności, wykazując, że nieodebranie przesyłki nie nastąpiło z jego winy.

  § 8 PŁATNOŚCI

  1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
   1. przelewem elektronicznym w walucie PLN (Polskii złoty).
  1. Dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są w Regulaminie w §1 ust. 2. oraz umieszczone na stronie internetowej Sklepu i przekazywane w wiadomości e-mail przesyłanej do Kupującego po złożeniu Zamówienia.
  2. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność „za pobraniem” Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu sprzedaży w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
  3. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa  w ust. 3, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy Sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu dodatkowego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego. W powyższej sytuacji sprzedawca będzie miał również prawo żądania naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.
  4. Szczegółowe informacje o sposobach płatności znajdują się na stronie internetowej Sprzedawcy w zakładce "Płatności" https://u-zuzi.pl/platnosci.

  § 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

  1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów,  z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33,  art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy.
  2. Informacja o przysługującym Konsumentowi prawie do odstąpienia od Umowy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość rozpoczyna się od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez określony czas bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
  4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, na formularzu odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu lub w innej pisemnej formie. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  5. Konsument wysyła oświadczenie w formie pisemnej na następujący adres Sprzedawcy: U-Zuzi.pl Aneta Grela-Tatar, ul Mariana Wyrzykowskiego 1/19, 03-142 Warszawa
  6. Sprzedawca wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w innej formie niż zwykła forma pisemna, w szczególności drogą elektroniczną.
  7. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki potwierdzi Konsumentowi na adres poczty elektronicznej (podany przy zawieraniu Umowy) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  8. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać
  9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem na adres: U-Zuzi.pl Aneta Grela-Tatar, ul Mariana Wyrzykowskiego 1/19, 03-142 Warszawa. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem Umowy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  10. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
  11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
  12. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożonego przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 11.
  13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
  14. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  15. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
   1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
   5. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
   6. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy
   7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
   8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
   9. zawartej w drodze aukcji publicznej,
   10. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
   11. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  § 10 RĘKOJMIA I PROCEDURA REKLAMACYJNA         

  1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Sklepu Towaru bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
  2. Na podstawie przepisu art. 558 §1 Kodeksu cywilnego Sprzedawca zastrzega jednak, iż wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy wobec Klientów będących Przedsiębiorcami.
  3. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na wskazany w niniejszym regulaminie Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
  4. Reklamacje można składać na piśmie przesyłając je drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: lub na adres korespondencyjny: U-Zuzi.pl Aneta Grela-Tatar, ul. Mariana Wyrzykowskiego 1/19, 03-142 Warszawa.
  5. Konsument wysyłający reklamowany Towar proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację Konsument proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. kopii paragonu lub faktury), bądź innego dowodu świadczącego o fakcie zakupu rzeczy u Sprzedawcy. Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedającego, zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

  § 11 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI  I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są  w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   1. https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
   2. https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,
   3. https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
   4. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
  2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
   2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
   3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  3. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  4. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl.
  5. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Łącze elektroniczne do platformy ODR znajduje się pod adresem strony internetowej ec.europa.eu/consumers/odr.
  6. Z uwagi na treść przepisów unijnych, wyszczególnionych w ust. 5. Sprzedawca ponownie informuje, iż jego adresem e-mail jest .
  7. Sprzedawca informuje, że skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny, bowiem obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sprzedawca wyraża zgodę na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

  §12 DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTRNETOWYM 

  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym (Newsletter).
  3. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, uzyskanych w drodze dokonanej przez niego Rejestracji dla celów realizacji Umowy Sprzedaży. Podanie przez Klienta danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy Sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody Klienta na ich podanie.
  4. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.
  5. Szczegółowe postanowienia dotyczące polityki prywatności i ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Sprzedawcy w zakładce „Polityka prywatności” (https://u-zuzi.pl/polityka-prywatnosci/).

  § 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
  2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Klientów, będących Konsumentami, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu  z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.
  4. Załącznikami do Regulaminu są:
  • Informacja o przysługującym Konsumentowi prawie do odstąpienia od umowy,
  • Formularz odstąpienia od umowy.
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r.

  Załącznik nr 1 do Regulaminu

  Informacja o przysługującym Konsumentowi prawie do odstąpienia od umowy

  1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą tradycyjną na adres: U-Zuzi.pl Aneta Grela-Tatar, ul. Mariana Wyrzykowskiego 1/19, 03-142 Warszawa lub elektroniczną na adres .
  3. Potwierdzimy Państwu za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  4.  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do naszego Regulaminu oraz dostępnego na naszej stronie internetowej, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  6. Skutki odstąpienia od umowy są następujące:
   • w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
   • zwrotu płatności dokonamy z użyciem takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
   • możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   1. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: U-Zuzi.pl Aneta Grela-Tatar, ul. Mariana Wyrzykowskiego 1/19, 03-142 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
   2. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
   3. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

   Załącznik nr 2 do Regulaminu

   FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

   (stosuje się do umów zawartych po 25 grudnia 2014 r.)

   (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

   Adresat:

   U-Zuzi.pl Aneta Grela-Tatar
   Mariana Wyrzykowskiego
   03-142 Warszawa

   email:

   - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od:

   • umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) …………………………………..
   • umowy dostawy następujących rzeczy(*)………………………………………
   • umowy o świadczenie następującej usługi(*)…………………………………

   – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)………………………………………………………

   – Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………………………………………

   – Adres konsumenta(-ów)………………………………………………………………………….

   Podpis konsumenta(-ów)

   (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

   Data ……………………………

   (*) Niepotrzebne skreślić.